מדיניות הפרטיות

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של החבית ההונגרית (ב.ה) (להלן: "החבית ההונגרית"). החבית ההונגרית מכבדת את פרטיותם של כל המשתמשים באתר האינטרנט אותו מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). מטרת מדיניות זו היא להסביר את הנהלים הנהוגים על ידי החבית ההונגרית ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החבית ההונגרית במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר, העיבודים הנעשים במידע, העברות מידע לצדדים שלישיים ובעניין זכויות המשתמש בנוגע למידע האישי שהחבית ההונגרית אוספת אודות משתמשי האתר.  השימוש באתר (ובפרט רכישת מוצרים באמצעותו) כפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ותקנון האתר. 

בעת השימוש באתר, החבית ההונגרית אוספת מידע אודות המשתמשים. חלק מהמידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש לדוגמה, העמודים בהם המשתמש צפה; הצעות ושירותים שעינינו את המשתמש; כתובת IP ממנה פנה המשתמש; קבצי עוגיות  (Cookies)ועוד. חלק אחר מהמידע הינו מידע אישי שניתן להשתמש בו לזהות את המשתמש, לדוגמה, שם; שם משתמש; טלפון; כתובות דוא"ל ומגורים; העדפות אישיות והרגלי צריכה של המשתמש, ועוד. 

מסירת פרטים ודיוור ישיר אלקטרוני

השימוש באתר אינו מחייב מסירה של פרטים מזהים, אולם, חלק מהשירותים באתר, ובפרט רכישה של מוצרים, טעונים הרשמה ומסירה של פרטים אישיים.

המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה באתר או בעת רישום לשירותים באתר ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין, הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שהחבית ההונגרית מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים והשירותים שהיא מוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לכל דין. 

מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובאפשרות המשתמש, בעת ההרשמה לבחור שלא לקבל מידע שיווקי או לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כזה בכל עת, באופן שיצוין באתר ו/או בתקנון ו/או בדוא"ל ו/או במסרון, לפי העניין.

החבית ההונגרית תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת אותו שירות.  

מאגר מידע

החבית ההונגרית תהא רשאית לנהל מאגר מידע, אשר יהיה באחריותה, ותהא רשאית לעבד את המידע אשר יגיע לידיעתה באמצעות השימוש באתר או הנמסר לה על ידי המשתמשים. 

שימוש במידע

החבית ההונגרית תעשה שימוש במידע שנאסף רק על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, (להלן: "החוק"), התקנות שהותקנו מכוחו ועל פי הוראות כל דין. החבית ההונגרית תשתמש במידע (אודות התכנים, פעולות שעשה המשתמש ואשר בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית), בין היתר למטרות הבאות: 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החבית ההונגרית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותו של משתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

"עוגיות" (Cookies)  

החבית ההונגרית תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות "Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות, לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של אתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות והמשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית המשתמש באתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, לחסום את כל ה  Cookiesאו לקבל התרעה לפני הורדת ה Cookies. בכדי ללמוד יותר אודות שימושי ה Cookies, באפשרותך לעיין בהוראות השימוש הרלוונטיים או בקובץ העזרה של דפדפן האינטרנט. 

אבטחת מידע 

החבית ההונגרית מיישמת באתרה מערכות, יישומים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, אובדן, או גישה בלתי מורשית למידע האישי בהתאם להוראות הדין. 

בעוד שמערכות ונהלים אלה בדבר אבטחת מידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע האישי, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. החבית ההונגרית לא יכולה להבטיח ולא מתחייבת כי המידע האישי יהיה מוגן לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע האישי. על כן, למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החבית ההונגרית או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות ו/או גילוי ו/או שימוש במידע האישי הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור. 

החבית ההונגרית נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. על אף האמור, החבית ההונגרית לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מהמשתמש לעשות שימוש בו כאמור ובין אם לא. 

זכות לעיין במידע 

על פי החוק, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחבית ההונגרית, בעלת מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות 

החבית ההונגרית תהא רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

מכירת אלכוהול מותרת מגיל 18!

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים

דילוג לתוכן