תקנון אתר החבית ההונגרית / תנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון")

ברוכים הבאים לאתר של החבית ההונגרית (https://havit.co.il)/  (להלן: "האתר"). האתר פועל בכתובת אינטרנט זו ועשוי לפעול גם בכתובות נוספות או בדרכי גישה מקוונות נוספות לפי שיקול דעת הנהלת האתר. התנאים שלהלן מפרטים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת מוצר או שירות

מבוא וכללי

אתר האינטרנט של החבית ההונגרית שבבעלותה של החבית ההונגרית (ב.ה), שותפות כללית רשומה שמספרה 540301421 (להלן: "החבית ההונגרית" או "השותפות") מספק מידע ומציע למכירה מגוון מוצרים מיובאים ומשווקים על ידי החבית ההונגרית, לרבות חביות יין המיוצרות על ידי European Coopers Ltd., יין מסוגים ויצרנים שונים, סיורי יין וקולינריה בשיתוף פעולה עם ספקי תיירות ובהם  Vinspiration, וכן מוצרים נלווים נוספים, כפי שהשותפות תציע באמצעות האתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "המוצרים") והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה. 

הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ו/או ביקור ו/או רכישה שתעשה על ידי המשתמשים באתר. כל מבקר ו/או משתמש ו/או לקוח (להלן: "לקוח" או "לקוחות") מצהיר ומתחייב כי קרא את הוראות התקנון, הבין אותן והסכים להן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד השותפות ו/או בעליה. התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב. השימוש באתר, לרבות הזמנת מוצרים דרכו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים כאן, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כדי לחייב את השותפות ו/או בפרשנות התקנון.

החבית ההונגרית רשאית לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי והכל בכפוף להוראות כל דין. מועד החלת השינוי כאמור יהיה במועד פרסום הנוסח המעודכן של התקנון באתר לראשונה וכל פעולה באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן ותחייב את הלקוחות לכל דבר ועניין.

האתר מתופעל על ידי החבית ההונגרית שכתובתה רחוב שחף 33 הוד השרון. 

בכל שאלה לגבי אופן השימוש באתר, ביצוע ההזמנות וקבלת המוצרים ניתן ליצור קשר באמצעי הקשר להלן: בטלפון: 08-8536633 בפקס: 03-52045128 ובכתובת דוא"ל: [email protected] 

כל סעיף של תקנון זה הנו נפרד ובמקרים בהם כל בית משפט או ערכאה משפטית רלוונטית קבעו שאחד מהסעיפים הללו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, שאר הסעיפים יישארו בתוקף.

מובהר בזאת כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות שגילם מעל 18 שנים. השימוש באתר מותר רק לבגירים שגילם עולה על 18 שנים.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין האמור באתר, תגברנה הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון להוראות כל דין, תגברנה הוראות הדין.

אזהרה: חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר זה מכילים אלכוהול –  מומלץ להימנע משתיה מופרזת. צריכה מופרזת של אלכוהול מזיקה לבריאות ולעתים מסכנת חיים! 

השימוש באתר

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון ומדיניות הפרטיות של האתר המצורפות לתקנון זה ו/או מפורסמות באתר. 

השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. מובהר כי ייתכנו הבדלים במראה, בגוון וכד' בין התמונות כפי שהן מוצגות באתר לבין המוצרים במציאות. 

במסירת פרטים באתר (באמצעות רישום לאתר או רכישת מוצרים, טפסי יצירת קשר ו/או בהירשמות למועדון לקוחות (ככל שישנו) ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין, הלקוח נותן את הסכמתו לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני, במסרונים (הודעות SMS), או בכל דרך אחרת מהשותפות ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות, עלוני מידע וכדומה. הלקוח רשאי, בכל עת, לחזור בו מהסכמתו ולהודיע לשותפות על סירובו לקבל דברי פרסומת, עדכונים שונים וכדומה. בכל דבר פרסומת שתשלח ללקוח על ידי האתר או השותפות, תפורט הדרך למשלוח הודעת הסרה או סירוב לקבלת דברי פרסומת כאמור. על אף האמור, השותפות תהא רשאית לפנות ללקוח בהודעות בעלות אופי תפעולי הנוגעות לפעילותו מול מפעילי האתר, גם אם סירב לקבל דברי פרסומת. 

החבית ההונגרית תשמור את הפרטים שהלקוח מסר בעת הרכישה באתר במאגרי המידע שלה וכל שימוש בהם ייעשה בהתאם לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של האתר. לפי החוק, הלקוח אינו חייב למסור את הפרטים כאמור, אולם בלעדיהם, לא ניתן להשלים את הרכישה באתר. 

קניין רוחני

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים על ידי זכויות קניין שונות. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, תוכן האתר וכו', מוגנים על פי החוק הישראלי ואמנות בינלאומיות והינם רכושה של החבית ההונגרית או של צדדים שלישיים שהחבית ההונגרית קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החבית ההונגרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; ואין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עומק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם לעמוד הבית בלבד, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר. 

הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה באתר יהיה חוקי, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות התקנון ומדיניות הפרטיות ו/או כל מדיניות אחרת המפורסמת באתר על ידי החבית ההונגרית. 

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מגוון מוצרים ושירותים, באופן מקוון. בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, החבית ההונגרית תהא רשאית לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר ואת מחיריהם.

הרכישה באתר מחולקת למוצרים בסיווגים שונים: 

החבית ההונגרית אינה מתחייבת להיצע מינימלי של המוצרים. ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד לגמר המלאי. נגמר המלאי של אחד או יותר מהמצרים שהזמין הלקוח, החבית ההונגרית מתחייבת להודיע ללקוח על כך באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההתקשרות שמסר הלקוח בעת הרכישה באתר. החבית ההונגרית תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. קיבל הלקוח את ההצעה למוצר חלופי, תעדכן הזמנתו בהתאם. לא קיבל הלקוח את ההצעה למוצר חלופי, החבית ההונגרית תבטל את הזמנת אותו מוצר שאזל מהמלאי ותזכה את אמצעי התשלום של הלקוח. הרכישה תהא תקפה רק לאחר קבלת אישור הזמנה וקבלה מחבית ההונגרית. 

החבית ההונגרית רשאית בכל עת לשנות את היצע המוצרים באתר, לכן העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר המודע מסוים אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החבית ההונגרית אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מסוים של מוצרים. אם אזל מהמלאי אחד המוצרים שהזמנו, תודיע החברית ההונגרית למזמין בכתובת האימייל או במספר טלפון שמסר המזמין, והיא שומרת לעצמה זכות להציע מוצר חלופי במחיר ואופי דומה. במקרה של סירוב למוצר כזה תבטל החבית ההונגרית את הזמנת הרכישה של כל פריט כאמור ותזכה את המזמין באמצעות כרטיס האשראי שלו בגין אותו פריט.

הזמנות באתר יתבצעו על ידי לקוחות בני 18 ומעלה בלבד, שאינם פסלי דין ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי.

הזמנת הלקוח תתקבל ותושלם לאחר שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה או שם תאגיד, מספר זיהוי (ת.ז., מספר תאגיד), תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת למשלוח, כתובת דוא"ל, אופן התשלום ו/או כל פרטי זיהוי נוספים או אחרים שיתבקשו על ידי החבית ההונגרית ו/או האתר. הפרטים שמסר הלקוח הם אמיתיים, מדויקים ומלאים, והלקוח הצהיר על כך; (2) הלקוח קיבל את אישור החבית ההונגרית לכתובת הדוא"ל שלו כי הזמנתו התקבלה, טופלה ותישלח לכתובת שנתן בעת ההזמנה; (3) התקבל אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה; (4) המוצרים שהזמין הלקוח קיימים במלאי; (5) הכתובת למשלוח נמצאת ברשימת אזורי החלוקה של המפורטת בתקנון זה ו/או באתר; (6) הלקוח הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ- 18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת זאת. 

החבית ההונגרית תהא רשאית לקבוע סכום מינימלי לרכישת מוצרים באתר.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אם חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלא אם צוין במפורש אחרת בעת ביצוע ההזמנה). דמי המשלוח יוצגו בתום תהליך ההזמנה של המוצרים שמבקש הלקוח לרכוש. 

החבית ההונגרית רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל כמובן את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, יהיו מחירי ההזמנה המחירים המעודכנים.

לעתים עלולה לחול טעות במחיר הנקוב באתר. במקרה כזה החבית ההונגרית תפנה למזמין לאחר שבצע את הזמנתו, תודיע לו מהו המחיר הנכון ותאפשר למזמין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. המזמין יהיה רשאי לסרב לרכוש את המוצר במחיר הנכון, ואז תבוטל ההזמנה והחבית ההונגרית לא תהיה חייבת לספק למזמין את הפריטים הכלולים בה, ולמזמין לא תהיינה כל טענות כלפי החבית ההונגרית.

החבית ההונגרית איננה מתחייבת למחירים הזולים ביותר או לתנאי התשלום הנוחים ביותר.

אספקת מוצרים

החבית ההונגרית תספק את המוצרים שנרכשו באתר לכתובת שסיפק הלקוח בעת ההזמנה. לא ניתן בשלב זה לקבל באיסוף עצמי מוצרים שהוזמנו.

מועד אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין בהזמנה או בפרטי המוצר (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדי ישראל וימי שבתון). מועד ספירת ימי העסקים הוא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי). הזמנה שבוצעה לאחר השעה 17:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים העוקב. החבית ההונגרית תפעל כמיטב יכולתה בכדי לספק את המוצרים שנרכשו באתר מהר ככל שניתן.

החבית ההונגרית לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים/ספקי שירותים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה ממתן פרטים לשגויים ו/או לא מלאים שמסר הלקוח.

אזורי החלוקה:  האפשרות להזמין מוצרים באתר לאספקה לאזורים בארץ תהא מוגבלת בהתאם לאזורים המפורטים במפת אזורי החלוקה של חברת ההפצה שעמה נעבוד. אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את המוצרים גם מעבר לאוזרי החלוקה הללו בתאום טלפוני מראש, גם אם הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה כאמור תקלט במחשב באתר, לא נהיה חייבים לספק אותה. 

בשלב זה לא ניתן להזמין מוצרים לאספקה אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

מבצעים

החבית ההונגרית תהא רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות ולמכור מוצרים במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע"). 

כל מבצע ייעשה בכפוף לתנאי אותו מבצע והוראות תקנון זה, ויהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 

החבית ההונגרית תהא רשאית להודיע על קיום 'מבצע', לשנות את תנאיו או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בהתאם להוראות הדין. 

החזרות וביטולים

ביטול עסקת מכר מרחוק והחזרת מוצרים שנרכשו, תתאפשר רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו לגבי עסקת מכר מרחוק.

ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את מוצרים תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבין השניים בהתאם להוראות כל דין. 

על אף האמור, לא ניתן להחזיר או לבטל רכישה של מוצרים פסידים. לפיכך, לא ניתן להחזיר או לבטל רכישה של יין לסוגיו שכן מדובר במוצר פסיד, העלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת ולחבית ההונגרית אין כל שליטה על התנאים בהם הוחזק המוצר לאחר אספקתו ללקוח. 

לקוח המבקש לבטל את העסקה יעשה זאת באמצעות פניה בעל פה למוקד שירות הלקוחות של החבית ההונגרית בטלפון: 08-8536633 או באמצעות פניה מתאימה באתר או באמצעות פניה בדואר האלקטרוני לשירות הלקוחות של החבית ההונגרית בכתובת: [email protected]

ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר יהיה כפוף להשבת המוצר (שלם, ללא כל נזק או פגם, באריזתו המקורית ובלא שנפתח או נעשה בו שימוש) לחבית ההונגרית. החזרת המוצר תהא למחסן "יקבים" בשילת, בתאום מוקדם עם מרכז השירות של החבית ההונגרית בטלפון  08-8536633. כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח בלבד, בכל מקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה. החבית ההונגרית תזכה את הלקוח לאחר החזרת המוצר. לא יינתן זיכוי עבור מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית

במקרה של ביטול שירותים שהוזמנו, המזמין יהיה רשאי לבטלם בתוך 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שביטול זה יעשה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.

בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, החבית ההונגרית תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה ולא פחות מ-100 ₪, הכוללים גם את עלויות המשלוח ועלות הסליקה של כרטיס האשראי והכל בכפוף להוראות כל דין. 

אין בהוראות פרק זה בכדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת ללקוחות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לרבות ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אשר רשאים לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר ביניהם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החבית ההונגרית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבטל עסקה ו/או הזמנה, כולה או חלקה, בקרות אחד מהמקרים הבאים:

אחריות ושיפוי

האחריות הבלעדית למוצרים המוצעים, משווקים ונמכרים באתר, לטיבם, איכותם ולכל מידע או מצג שניתן באתר בכל הנוגע למוצרים, מהותם, טיבם ואיכותם, לרבות שמות היצרנים, תכונות המוצרים, תמונותיהם וכו', חלה על היצרנים של המוצרים בלבד, ולחבית ההונגרית לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.

בכל מקרה החבית ההונגרית לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. 

יש להקפיד למסור פרטיים נכונים ומדויקים. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין פרטי כתובת שגויים, לא תוכל החבית ההונגרית לספק את המוצרים המזומנים ליעדם. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחבית ההונגרית בשל פרטים שגויים שמסר המזמין, יחויב המזמין בדמי משלוח וטיפול. במקרה של שיגור חוזר של המוצרים אל המזמין, לאחר בירור פרטי הכתובת הנכונים, יחויב המזמין בכפל דמי משלוח ודמי טיפול. 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, משתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החבית ההונגרית, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ו/או בעלי האתר ו/או ממקימיו ו/או ממפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או דרישה ו/או כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו להם כתוצאה מהפרת תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הפרת כל זכות של צד שלישי, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה. 

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצרכי המחשה בלבד. יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכולי של המוצרים באתר ובמציאות. צילום בקבוקי יין באתר עשוי לכלול, למשל, תווית הכוללת שנת בציר שונה משנת הבציר של המוצר הנמכר. אין בצילום כאמור כדי להטיל על החבית ההונגרית אחריות כלשהי. 

החבית ההונגרית עושה כמיטב יכולתה לספק למזמין במועד מוצרים איכותיים. מזמין הסבור שהמוצרים או השירותים שרכש באתר  לוקים, יכול לפנות לשירות הלקוחות של החבית ההונגרית בטלפון, באתר או בכתובת האימייל שלעיל.

האחריות לבדיקת ההתאמה של  המוצרים והשירותים  המוזמנים לצרכי המזמין תחול עליו בלבד.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.

עדכון אחרון: ינואר 2021

מכירת אלכוהול מותרת מגיל 18!

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים

דילוג לתוכן